KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN ) KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN )
KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/561654
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Merkez
KEMER/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428141503 - 2428141107
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@antalya-kemer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 29.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İhale konusu benzin alımları, YÜKLENİCİ'ye ait bayii
dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE'nin
araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacaktır.
c) Teslim tarihi : İşin süresi, 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasındadır.
Ancak sözleşmenin imzalanması ihale sürecinin uzaması
vb. mücbir sebeplerle 01.01.2020 tarihini geçerse,
sözleşmenin imzalanması ile 31.12.2019 tarihleri
arasındadır. İhale konusu benzin alımları, YÜKLENİCİ'ye
ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE'nin
araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1
07980/Kemer/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 18.11.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli, bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt
ve Dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli, bir "Akaryakıt bayisi veya yetkili satıcı" ise istekliye Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu
Bayilik Belgesi,
c) İstekli, bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise Teklif sahibinin Bayisi
olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım
Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı veya Bayilik Sözleşmesi.
İstekliler bu belgelerden birisini teklif zarfı içerisinde sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1
07980/Kemer/ANTALYA Kemer Belediyesi Genel Evrak Servisine alındı belgeleri
karşılığında adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook