Yemek Hizmeti Alınacaktır

Yemek Hizmeti Alınacaktır

KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Memur ve Sözleşmeli Personellere Öğle Yemeği Hizmet Alım (1/2 Kurum Payı) işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/596107

1-İdarenin

a) Adresi

:

Merkez Mahallesi Yali Caddesi No:1 / 07980 Merkez KEMER/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2428141503 - 2428141107

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@antalya-kemer.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

18.426 Öğün Öğle yemeği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kemer/Antalya

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980/Kemer/ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

14.12.2017 - 10:30

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
  2. a) Belediyemizde personellerimize yemek verilebilecek herhangi bir mutfak ve yemekhanenin bulunmaması, Belediyemizin ve hizmet verilen binaların kapasitesinin böyle bir yemekhane kurmaya da elverişli olmaması, Belediyemiz personellerinin görev yerlerinin farklı bölgelerde olması ve çalışma koşullarından dolayı aynı anda ve aynı yerde fiziki olarak yemek yeme imkânı bulunmaması sebebiyle, ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre yemek ihtiyacının ihale yolu ile temini mümkün olduğundan, Belediyemizde görev yapan memur ve sözleşmeli statüsündeki personellere 11/12/1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre verilecek olan öğle yemeğinin hizmet alımı yoluyla temin edilmesi ve yine yönetmelik hükümleri gereğince verilecek öğle yemeği yardımının kurumumuzca ödenecek kısmı olan yemek maliyetinin yarısı (1/2 Kurum payı)için teklif verilecektir.
  3. b) İhale kapsamında teklif verecek olan isteklilerden manyetik kart veya kupon ile yemek hizmetini sunacak olanlar teklif dosyasına hangi sistem ile ihaleye katılacağını belirtir beyanlarını ekleyerek teklif vereceklerdir.
  4. c) İhale kapsamında teklif veren istekliler; İlçemiz sınırları içerisinde sulu yemek, ev yemekleri gibi tabildot usulüne göre hizmet verdiklerini, sağlıklı yemek yenilebilecek şekilde lokanta veya restoran olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini gösterir belgeleri (vergi levhası, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vs.) ihale teklif zarflarına ekleyerek tekliflerini vereceklerdir.
  5. d) İhale kapsamında teklif veren isteklilerden öğle yemeği hizmetini manyetik kart veya kupon ile sağlayacak istekliler ise; İlçemiz sınırları içerisinde sulu yemek, ev yemekleri gibi tabildot usulüne göre hizmet veren, personellerin rahatça ulaşabileceği ve sağlıklı yemek yiyebileceği şekilde lokanta veya restoran olarak faaliyet gösteren en az beş (5) işyeri ile anlaşma sağlayarak anlaşma yapıldığına dair yapılan sözleşmelerini, kesilen faturaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ve manyetik kart ile hizmet sunacak olan isteklilerin ilgili işyerlerinde çalışır durumda POS cihazlarının bulunduğunu ve bunların seri numaralarını gösterir belgeyi ihale teklif zarflarına ekleyerek teklif vermeleri gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Her türlü yemek hizmeti işleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980/Kemer/ANTALYA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980/Kemer/ANTALYA Kemer Belediyesi Genel Evrak Servisine alındı belgeleri karşılığında adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook