2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı

Duyuru Metni

Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi ve bulunduğu birimi yazılı kadrolara görevde yükselme suretiyle atama yapılacaktır.

2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KADROLARI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

BİRİMİ

ADEDİ

G.İ.H.

UZMAN

3

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1

G.İ.H.

UZMAN

5

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

G.İ.H.

ŞEF

7

ÖZEL KALEM

1

G.İ.H.

ŞEF

6

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

1

G.İ.H.

ŞEF

6

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1

G.İ.H.

ŞEF

6

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1

G.İ.H.

ŞEF

4

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2

G.İ.H.

ŞEF

5

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

G.İ.H.

ŞEF

5

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

G.İ.H.

ŞEF

4

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

G.İ.H.

MEMUR

8

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

1

Atama yapılacak kadrolar için açılacak olan görevde yükselme sınavına başvuru yapacaklarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. I) GENEL ŞARTLAR
 2. a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
 3. b) Bu duyuruda belirtilen kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinde öngörülen alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak.
 4. II) ÖZEL ŞARTLAR
 5. a) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak.

 1. b) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak.

 1. c) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru ve tahsildar kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğrenim mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin en az dört yıl hizmeti bulunmak.

Yapılacak olan görevde yükselme sınavı Bakanlık tarafından yazılı olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alınması zorunludur.

Duyuruda yer alan kadrolara başvuru yapacak olanlar en geç 31 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru evraklarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Bakanlık tarafından yapılacak olan yazılı sınava ilişkin konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

GÖREVDE YÜKSELME SINAV KONULARI

GRUPLAR

UNVAN

SORUMLU OLDUKLARI KONULAR

1.GRUP

1.GRUP

V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför

V.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 • İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 • İl Özel İdaresinin organları

KÖY KANUNU

 • Köyün organları

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 • Kuruluş
 • Birliğin organları

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 • Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3- ORTAK KONULAR

· Atatürkçü Düşünce Sistemi

· İletişim

· Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

· Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

· Resmi Yazışmalar

· Noktalama İşareti

· Yazım Kuralları

2.GRUP

2.GRUP

2.GRUP

Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen

Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen

Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen

1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları
 • Belediye teşkilatı ve personeli
 • Belediyenin gelir ve giderleri
 • Belediye bütçesi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları
 • Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli
 • Mali hükümler

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 • İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 • İl Özel İdaresinin organları
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • Mali Hükümler ve Cezalar
 • Cezalar

KÖY KANUNU

 • Köyün organları
 • Köylerin görevleri

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 • Kuruluş
 • Birliğin organları
 • Birliğin Gelirleri
 • Birliğin Giderleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
 • Ortak Hükümler

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Harcama Yetkisi ve Yetkilisi
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • Dış Denetim
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler
 • İhale Komisyonu
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları
 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Sonucunun İlanı

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 • Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 • Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3- ORTAK KONULAR

· Atatürkçü Düşünce Sistemi

· İletişim

· Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

· Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

· Resmi Yazışmalar

· Noktalama İşareti

· Yazım Kuralları

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook