DUYURULAR

GÖYNÜK MAHALLESi GUNEY ANTALYA TURiZM ALANI İMAR PLANI

T.C.
ANTALYA iLi
KEMER BELEDIYE BAŞKANLİĞl
GÖYNÜK MAHALLESi GUNEY ANTALYA
TURiZM ALANI İMAR PLANI
Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Antalya İli. Kemer İlçesi. Göynük
Mahallesinin Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışında kapsayan alana ilişkin l/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği. l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve
l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlığınız Plan İnceleme ve Değerlendirme
Kurulunun 30105120|9 tarih ve 2019-1012 sayılı karan doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi
Teşvik Kanununun 7nci maddesi uyannca onaylandığı Belediyemize bildirilmiştir.
Göynük Mahallesinin Beydağlan Süil Milli Parkı sınırlan dışında kapsayan alana
ilişkin l/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, l/5000 öIçekli Nazım İmar Planı
Revizyonu ve l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Merkez Mahallesi Yalı caddesi no:l
adresindeki Belediye Hizmet binamız ilan panosunda, intemet sayfasında l(bir) ay süre ile
06.08.20l 9-04.09.20l 9 tarihleri arasında ilan edilecektir.
ilanen duyurulur.

1 (4)1 (3)1 (2)1 (1)

ÇAMYUVA MAHALLESİ 125 ADA 01 VE 126 ADA 01 PARSEL İMAR PLANI

T.C.

ANTALYA İLİ

ÇAMYUVA MAHALLESİ 125 ADA 01 VE 126 ADA 01 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA VE ÇEVRESİ İLİŞKİN İMAR PLANI

Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Antalya İli, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesinde yer alan; “Açık Spor Tesisi Alan” kullanımında kalan 125 ada 01 parsel numaralı taşınmaz, 126 ada 01 parsel numaralı taşınmaz ve 2231 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı ile 1988 parsel numaralı taşınmaz ile 1988 ve 2231 parsel numaralı taşınmazın arasında yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bulunan “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Park” alanının “Otel-Tatil Köyü Alanı” kullanımı olarak düzenlenmesi ve Hazineye ait 812 parsel numaralı taşınmazın içinde “Açık Spor Tesisi Alanı” ve “Park” alanı düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığınız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 10/07/2019 tarih ve 2019-13/1 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7nci maddesi uyarınca onaylandığı Belediyemize bildirilmiştir.

Çamyuva Mahallesinde yer alan; “Açık Spor Tesisi Alan” kullanımında kalan 125 ada 01 parsel numaralı taşınmaz, 126 ada 01 parsel numaralı taşınmaz ve 2231 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı ile 1988 parsel numaralı taşınmaz ile 1988 ve 2231 parsel numaralı taşınmazların arasında yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bulunan “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Park” alanının “Otel-Tatil Köyü Alanı” kullanımı olarak düzenlenmesi ve Hazineye ait 812 parsel numaralı taşınmazın içinde “Açık Spor Tesisi Alanı” ve “Park” alanı düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 adresindeki Belediye Hizmet binamız ilan panosunda, internet sayfasında 1(bir) ay süre ile 07.08.2019-05.09.2019 tarihleri arasında ilan edilecektir.

İlanen Duyrulur.

25000 lik çamyuva5000 lik çamyuva1000 lik çamyuva

Sünnet Şölenimiz için kayıtlar başlamıştır.

57649099_1104877926366787_1886216711460356096_o

Tekirova Mahallesi, Plan Değişikliği Onayı

Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Antalya ili, Kemer ilçesi Tekirova Mahallesine ilişkin 1/25.00 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1500 ölçekli Nazım İmar Planı Değişkiliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Değişkiliği, İlan Edilmesi;

1 (6)1 (5)1 (4)1 (3)1 (2)

KEMER BELEDİYESİ

ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TESİSATI İHALESİ

ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TESİSATI
KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çevre Güvenlik Sistemleri Tesisatı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/378403
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Merkez
KEMER/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428141503 - 2428141107
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@antalya-kemer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 26 kalem güvenlik kamarası ve kamera ekipmanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Alanı
Arslanbucak Mah. Çamarası Cad. 308. Sok. No: 6 07980
Kemer/ANTALYA
c) Teslim tarihi : Kamera sistemi; sözleşmenin imzalanmasına müteakip;
yüklenici firma tarafından 35 (otuzbeş) gün içerisinde Kemer
Belediyesi Hizmet Alanı Arslanbucak Mah. Çamarası Cad.
308.Sokak No: 6 07980 Kemer/ANTALYA adresine montajı
gerçekleştirilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Yalı Cad. No: 1 07980 Kemer/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 19.08.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

T.C.

ANTALYA İLİ

ÇAMYUVA MAHALLESİ 125 ADA 01 VE 126 ADA 01 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA VE ÇEVRESİ İLİŞKİN İMAR PLANI

Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Antalya İli, Kemer İlçesi, Çamyuva Mahallesinde yer alan; “Açık Spor Tesisi Alan” kullanımında kalan 125 ada 01 parsel numaralı taşınmaz, 126 ada 01 parsel numaralı taşınmaz ve 2231 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı ile 1988 parsel numaralı taşınmaz ile 1988 ve 2231 parsel numaralı taşınmazın arasında yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bulunan “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Park” alanının “Otel-Tatil Köyü Alanı” kullanımı olarak düzenlenmesi ve Hazineye ait 812 parsel numaralı taşınmazın içinde “Açık Spor Tesisi Alanı” ve “Park” alanı düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığınız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 10/07/2019 tarih ve 2019-13/1 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7nci maddesi uyarınca onaylandığı Belediyemize bildirilmiştir.

Çamyuva Mahallesinde yer alan; “Açık Spor Tesisi Alan” kullanımında kalan 125 ada 01 parsel numaralı taşınmaz, 126 ada 01 parsel numaralı taşınmaz ve 2231 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı ile 1988 parsel numaralı taşınmaz ile 1988 ve 2231 parsel numaralı taşınmazların arasında yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda bulunan “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Park” alanının “Otel-Tatil Köyü Alanı” kullanımı olarak düzenlenmesi ve Hazineye ait 812 parsel numaralı taşınmazın içinde “Açık Spor Tesisi Alanı” ve “Park” alanı düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 adresindeki Belediye Hizmet binamız ilan panosunda, internet sayfasında 1(bir) ay süre ile 07.08.2019-05.09.2019 tarihleri arasında ilan edilecektir.

İlanen Duyrulur.

25000 lik çamyuva5000 lik çamyuva1000 lik çamyuva

T.C.
ANTALYA iLi
KEMER BELEDIYE BAŞKANLİĞl
GÖYNÜK MAHALLESi GUNEY ANTALYA
TURiZM ALANI İMAR PLANI
Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Antalya İli. Kemer İlçesi. Göynük
Mahallesinin Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışında kapsayan alana ilişkin l/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği. l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve
l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlığınız Plan İnceleme ve Değerlendirme
Kurulunun 30105120|9 tarih ve 2019-1012 sayılı karan doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi
Teşvik Kanununun 7nci maddesi uyannca onaylandığı Belediyemize bildirilmiştir.
Göynük Mahallesinin Beydağlan Süil Milli Parkı sınırlan dışında kapsayan alana
ilişkin l/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, l/5000 öIçekli Nazım İmar Planı
Revizyonu ve l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Merkez Mahallesi Yalı caddesi no:l
adresindeki Belediye Hizmet binamız ilan panosunda, intemet sayfasında l(bir) ay süre ile
06.08.20l 9-04.09.20l 9 tarihleri arasında ilan edilecektir.
ilanen duyurulur.

1 (4)1 (3)1 (2)1 (1)

26 KALEM MALZEME
KEMER İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
26 Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/363619
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980 Merkez
KEMER/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2428141503 - 2428141107
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@antalya-kemer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 26 kalem güvenlik kamarası ve kamera ekipmanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Alanı
Arslanbucak Mah. Çamarası Cad. 308. Sok. No: 6 07980
Kemer/ANTALYA
c) Teslim tarihi : Kamera sistemi; sözleşmenin imzalanmasına müteakip;
yüklenici firma tarafından 35 (otuzbeş) gün içerisinde Kemer
Belediyesi Hizmet Alanı Arslanbucak Mah. Çamarası Cad.
308.Sokak No: 6 07980 Kemer/ANTALYA adresine montajı
gerçekleştirilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Yalı Cad. No: 1 07980 Kemer/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 09.08.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
Bu belge 5070 sayılı e-Imza Kanununa gore Baki YALIN tarafindan 30.07.2019 tarihinde e-imzalanmıştır.
Evrağınızı dogrulama.antalya-kemer.bel.tr/e-imza linkinden C0910FF2X9 kodu ile dogrulayabilirsiniz.
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mah. Yalı Cad. No: 1 07980 Kemer/ANTALYA
Kemer Belediyesi Genel Evrak Servisine alındı belgeleri karşılığında adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kemer Belediye Başkanlığı’ndan;

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılarak geri dönüme kazandırılması işi. (Kemer Belediyesi ilçe sınırları içinde 36 ay süre ile) 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre 19.07.2019 tarih, saat 10.00’da Kemer Belediye Şehit Ömer HALİSDEMİR Meclis Salonunda, Encümen huzurunda muhammen bedel üzerinden açık teklif (arttırma) usulü ile ihale yapılacaktır.

İşin muhammen bedeli 1.980.655,60-TL olup, %3 oranında geçici teminatı 59.420,00-TL’dir. (geçerlilik süresi en az 19.10.2019 tarihine kadar olmalıdır)

İhale şartnamesi Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden görülebilir. İhaleye katılabilmek için dosyanın 1.000,00-TL bedeli karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.

 1. a) İdarenin adresi : Merkez Mahallesi Yalı Caddesi No:1 07980-Kemer/ANTALYA
 2. b) Tlf./faks : 0.242.814 15 03, 0.242.814 11 07

İsteklilerin ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

1.Kanuni ikametgâhı olması,

 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.3. Ortak girişim olması alinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. İstekliler adına vekâleten katılıyor ise Noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletname,
 2. Vergi dairesine borcu olmadığına dair belge. (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.)
 3. Sosyal Sigortalar Kurumuna borcu olmadığına dair belge, (İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır.)
 4. İstekliye ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma konusunda alınmış Tip 1 Tesis özelliklerinde Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
 5. İsteklinin iş deneyimi olarak; nüfusu en az 40.000 olan Belediyelerin Ambalaj Atıklarının Toplanması işini yapmış olduğunu kanıtlar belge,

9.1. Ortak girişim olması halinde pilot firma iş deneyim kriterlerinin %70’ini sağlamak zorunda olup özel ortaklar da bu kriterlerin en az %30’unu sağlamalıdır.

 1. Geçici teminat,
 2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi,
 3. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
 4. İlanda belirtilen miktar kadar geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve dosya mevcut şartnamelerde öngörülen diğer belgelerle birlikte Kemer Belediyesi Yazı İleri Müdürlüğü Genel Evrak Kayıt sistemine ihale saatine kadar kayıt ettirerek vermeleri zorunludur.
 5. Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. eksik evrakla müracaat eden isteklilerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 8. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
 9. İhaleye katılmak için gerekli belgeler ve sunuluş şekli İdari Şartnamede belirtilmiştir.

İlan Olunur.

Güney Antalya Turizm Alanı sınırları içerisinde Antalya ili, Kemer ilçesi Tekirova Mahallesine ilişkin 1/25.00 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1500 ölçekli Nazım İmar Planı Değişkiliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Değişkiliği, İlan Edilmesi;

1 (6)1 (5)1 (4)1 (3)1 (2)

Fotoğraflarla Kemer

JPG_3092 Fotoğraflarla Kemer

Fotoğraflarla Kemer sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

kemer4_03

kebim

visitkemer

Sanal Tur

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Yardımcı Linkler

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Links

Facebook Facebook
Eczaneler telefonlar

Kemer Belediyesi

Kemer Municipality

İletişim Merkezi

Contact Center

444 0 297
info@antalya-kemer.bel.tr

Sosyal Medya

Social Media

Facebook Facebook Facebook Facebook